به جرات می توان گفت آلمان کشوری است که که دارای قویترین شرایط اقتصادی در کشورهای اروپایی است. کشور آلمان به دلیل دارا بودن دانشکده های ممتاز و...

کشور کانادا از لحاظ جغرافیایی در شمال قاره آمریکا واقع شده است و بعد از کشور روسیه دومین کشور پهناور دنیا می‌باشد ولی در مقایسه با وسعت بسیار زیادی...